Pokračováním v prohlížení naší stránky souhlasíte s využitím Cookies. Více informací najdete na stránce Zásady ochrany osobních údajů
 

Zadejte svoji adresu

Nyní si objednáváte do

Obchodní podmínky

Identifikace poskytovatele služeb: 


Název společnosti: HANOKA s.r.o

IČO: 06593259

Sídlo: Olomoucká 1193/61a, Černovice, 627 00 Brno

Kontakt: [email protected]


1) Úvodní ustanovení


Vaše Asie provozuje a spravuje portál seskupující asijské restaurace na internetové stránce www.vaseasie.cz (dále jen „Portál Vaše Asie“). 


Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál Vaše Asie při vstupu na Portál Vaše Asie, a dalším používání Portálu Vaše Asie, jakož i další související právní vztahy.


Uživatel vstupem na Portál Vaše Asie uděluje souhlas se aktuálními Obchodními podmínkami, a zavazuje se jimi řídit.


Vaše Asie může obsah podmínek jednostranně měnit a doplňovat. Uživatel bude o změnách informován zveřejněním Podmínek na portálu Vaše Asie, nebo jiným vhodným způsobem tak, aby se změnami mohl bez větších komplikací seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Vaše Asie. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.


2) Popis služeb Vaše Asie


Vaše Asie poskytuje bez poplatku Portál Vaše Asie a související služby jiným podnikatelům (dále jen „Partner“). Portál Vaše Asie slouží jako platforma, kde Partner může  uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití zboží (služeb) Partnera.


Partner prostřednictvím Portálu Vaše Asie zveřejňuje informace o svých produktech a službách, které chce nabízet přes Portál Vaše Asie. Prodej a nákup zboží (služby) se může řídit  doplňujícími podmínkami Partnera.


Partner je odpovědný za poskytování informací o alergenech a dalších potřebných informací o zboží (službách). Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech, pokrmech, nápojích nebo jiném zboží, mohou Zákazníci kontaktovat zákaznickou podporu Vaše Asie na níže uvedených údajích: 


Email: [email protected]

Tel.: 770.642.999


Zákazník si na Portálu Vaše Asie vybírá produkty (služby), které chce koupit a objednávku odešle prostřednictvím Portálu Vaše Asie. Po akceptování objednávky Partnerem dojde k potvrzení objednávky zákazníka, tím vzniká závaznou smlouvu o koupi zboží (služeb).


3) Cena za využití zboží (služby) Partnera a platební podmínky


Uživatel má povinnost splnit svůj závazek uhradit kupní cenu způsobem úhrady, nabízený Partnerem. Vaše Asie se nezúčastňuje platebních transakcí, veškeré platební transakce proběhne zásadně jen mezi Partnerem a Zákazníkem vybraným způsobem platby.


Všechny ceny na Portálu Vaše Asie jsou určeny a poskytovány přímo Partnery vč. DPH. 


Doručení nebo způsob vyzvednutí objednávky si zařídí Partner na vlastní náklady bez jakéhokoliv zasažení od Vaše Asie.


Při bezhotovostní platbě se řídí Zákazník postupy sdělených v dané internetové platební bráně. Vaše Asie a Partner není povinen poskytnout zboží (služby) před tím, než bude cena za využití zboží (služby) Zákazníkem uhrazena.


Při platbě v hotovosti při převzetí je kupní cena splatná při předání zboží (služby) Partnery Zákazníkům. Cena zboží (služby) se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky doručující osobě (kurýrovi) při převzetí nebo při osobním vyzvednutí dodaného zboží (služby)


Nakládáním se spropitným je zásadně v právu Partnerů a není příjmem Vaše Asie.

 

4) Použití Portálu Vaše Asie


Přístup a používání Portálu Vaše Asie je bezplatné. Náklady vzniklé ve spojením s umožněním přístupu a používání Portálu Vaše Asie si hradí Uživatel. 


Vaše Asie se nezúčastňuje smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Partnerem. Vaše Asie neodpovídá za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani neodpovídá za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se uzavřením kupní smlouvy.


Vaše Asie poskytuje Portál Vaše Asie a neodpovídá za: 

 • chybný obsah či vzhled materiálů zveřejňovaných Partnery na Portálu Vaše Asie, 

 • úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Vaše Asie

 • případné nekalé soutěžní jednání Partnera prostřednictvím Portálu Vaše Asie, 

 • porušení osobnostních nebo autorských práv,

 • škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Vaše Asie, 

 • škody vzniklé při stahování dat z Portálu Vaše Asie,

 • škody způsobené Uživateli při uskutečnění přístupu a užívání Portálu Vaše Asie, přerušením provozu, závadou Portálu Vaše Asie.


Uživatel odpovídá za škodu vzniklou neoprávněnou intervencí Uživatele do Portálu 


Během manipulace s portálem Vaše Asie může dojít k přesměrování na webové stránky třetích stran a opuštění portálu dáme Asie při kliknutí na určité odkazy.


Vaše Asie si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Vaše Asie.


5) Autorská práva


Výlučným vlastníkem Portálu Vaše Asie je Vaše Asie.


Portál Vaše Asie je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Vaše Asie vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu Vaše Asie.


Bez udělení souhlasu se nesmí obsah Portálu Asie upravovat, šířit, uchovávat či vykonávat jiná majetková práva.6) Práva a povinnosti Uživatele


Uživatel, který používá portál Vaše Asie prohlašuje a zaručuje, že:

 • je způsobilý k právním jednáním s ohledem na svůj věk, v opačném případě je zastoupen zákonným zástupcem,

 • před užíváním Portálu Asie si podrobně seznámil s Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

 • veškeré údaje, které poskytuje společnosti Vaše Asie, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.


Uživatel má povinnost dodržovat právní předpisy při užívání Portálu Vaše Asie, dále uznávat práva Portálu Vaše Asie i třetích osob.


Uživatel nesmí:

 • užívat Portál Vaše Asie v rozporu s obchodními podmínkami,

 • poškodit Vaše Asie a Partnera komerčním užitím kterékoli části Portálu,  

 • získávat a zneužívat přihlašovací údaje jiných Uživatelů,

 • provést jakoukoliv modifikaci části Portálu Vaše Asie a to i pokusy o narušení stability a data Portálu Vaše Asie,

 • pomocí mechanismů, programové vybavení nebo podobných postupů, způsobit negativní vliv na provoz Portálu Vaše Asie. Užívání Portálu Vaše Asie je možné jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Vaše Asie a který je v souladu s jeho určením.


Uživatel se dále zavazuje a to bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek že:

 • Pokud došlo k porušení právních předpisů nebude používat Portál Vaše Asie,

 • v případě nedosažení věku 18 let, nebude používat služby označené symbolem „18+“ nebo symbolem shodného významu. Pokud nelze zaručeně ověřit věk Uživatele, může dojít k odstoupení od Kupní smlouvy Partnery.


Za účelem doručení nebo vyzvednutí objednávky, tedy i splnění Kupní smlouvy bude Zákazník kontaktován Partnery na základě kontaktních údajů, které poskytl při realizaci objednávky a to v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů zveřejněných na Portále Vaše Asie. 


7) Reklamace


V případě reklamace je Uživatel oprávněn kontaktovat oddělení zákaznické podpory Vaše Asie: 

Email: [email protected]

Tel.: 770.642.999


nebo přímo Partnery využitím uvedených kontaktních údajů na profilu Partnera.


Partner nese odpovědnost za veškeré vady obsahu a přípravy zboží (služby) a další nedostatky v plnění Kupní smlouvy. 


Při zjištění vady ve zboží (službě) je Uživatel povinen neprodleně kontaktovat oddělení zákaznické podpory Vaše Asie nebo Partnery a podat reklamaci, při níž může být požadováno o poskytnutí podrobného popisu a/nebo fotografie.


8)  Závěrečná ustanovení


V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (služeb) a to i od jednotlivé položky zboží (služeb). V případě odstoupení od Kupní smlouvy je možné vrátit zboží (služby) ihned na místě odpovědné osobě a není-li to možné, je Zákazník povinen oznámit odstoupení od smlouvy telefonicky nebo prostřednictvím emailu a zaslat zboží (služby) na své náklady na adresu určenou Partnerem.


V souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy nebo vracet  následující:

 • zboží již byl odebrán z obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

 • potraviny, výrobky podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu),

 • zboží (služby), které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (služeb)


Na základě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží (služeb), případně její část vrácena stejným způsobem, jaký se použil k úhradě a na stejný bankovní účet, ze kterého proběhla transakce.


Práva a povinnosti mezi Partnerem a Zákazníkem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zákazník jako spotřebitel má právo u Partnera uplatnit práva z vadného plnění smlouvy a to s ohledem ke skutečnosti, že předmětem Kupní smlouvy je koupě zuživatelného zboží (jídlo a nápoje), které podléhá rychlé zkáze.


Užitím služby Portálu Vaše Asie se Zákazník nezúčastňuje věrnostních programů Partnerů. Portál Vaše Asie dále nepřijímá vouchery, slevové poukázky ani jiné typy kupón vydané Partnery. V opačném případě bude Uživatel vhodným způsobem informován o takových akcích.


Podmínky poskytování služeb jsou řízeny a interpretovány podle českého právního řádu. 


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů lze postoupit příslušné České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (http://www.coi.cz.)


Právním řádem České republiky jsou řízeny všechny právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Vaše Asie nehledě na to odkud byl přístup a užití Portálu Vaše Asie realizován.


Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.


V Brně dne 16.12.2019